مطالب پربیننده:   

«ترتيب ادله اثبات دعوا از نظر فقه اهلبیت (ع) وحقوق افغانستان»
چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۴

چکیده

بحث ادله اثبات دعوا یکی از مباحث مهم فقهی و حقوقی است که مباحث مختلف آن در فقه امامیه و حقوق افغانستان مطرح شده است، با توجه به اینکه دلایل اثبات دعوا میزان و مبنای صدور حکم قاضی را در رسیدگی به پرونده­های قضایی تشکیل می­دهد، تشخیص ارزش اثباتی دلایل و اینکه ادله اثبات تا چه اندازه می­توانند واقع را برای قاضی نشان دهد اهمیت زیادی پیدا می­کند.

از آنجا که ارزش اثباتی دلایل یکسان نیست و از این جهت با هم تفاوت دارند این مسئله مطرح می­شود که چه ترتیبی بین ادله اثبات وجود دارد، برسی این مسئله مبتنی بر مباحثی دیگری مانند نظام­های ادله اثبات، طریقیت و موضوعیت ادله اثبات و انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات است که در این تحقیق تحت عنوان کلیات بررسی شده است، در خصوص بحث نظام­های ادله اثبات به نظر می­رسد که فقه اهلبیت و هم چنین حقوق افغانستان ترکیبی از نظام دلایلی قانونی و نظام دلایل معنوی را پذیرفته است و نیز در بحث طریقت و موضوعیت ادله اثبات هرچند که نمی­توان به صورت کلی موضوعیت ادله را در برخی موارد نفی کرد، اما در تحقیق حاضر بیشتر به جنبه طریقیت ادله توجه شده و با توجه به این امر ارزش اثباتی دلایل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، همچنین در بحث انحصار یا عدم انحصار ادله اثبات از دلایلی که در این خصوص مطرح شده می­توان عدم انحصار ادله اثبات را در فقه اهلبیت و حقوق افغانستان نتیجه گرفت.  

و نهایتا برای پاسخ به سؤال اصلی این تحقیق که عبارت است از اینکه چه ترتیبی در بین ادله اثبات از نظر ارزش اثباتی وجود دارد، نویسنده ضمن تحلیل ماهیت هر یک از ادله اثبات دعوا تلاش نموده است مراتب و درجه ارزش اثباتی دلایل را بیان کند و در نهایت به این نتیجه رسیده است که سلسله مراتب ادله اثبات دعوا و درجه بندی آن از حیث ارزش اثباتی و کاشفیت از واقع نزد مقام قضایی به صورت ذیل است: 1- علم قاضی 2- اقرار 3- سند کتبی 4- شهادت 5- کارشناسی 6- امارات قضائی 7- امارت قانونی 8- سوگند.

واژه­های کلیدی: ادله، دعوا، ادله اثبات، ترتیب ادله، علم قاضی، اقرار، شهادت، کارشناسی، اماره

دانشپژوه: آقای سیرت
بارگزاری شده توسط روحانی
 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010