مطالب پربیننده:   

مأخذ شناسی (پژوهش های سازمانی) بزهکاری زنان
سه شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۵:۳۰


«بررسی علل اجتماعی بزهکاری زنان در زندان اصفهان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.
«بررسی مقایسه ای فاصله خودآرمانی و خودواقعی بین زنان عادی و زنان مجرم»، معاونت پژوهشی، دانشگاه الزهرا.
«نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی در انواع بزهکاری زنان محبوس در ندامتگاه زندان قصر»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
«بررسی ویژگی های شخصیتی زنان مجرم»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
«بررسی وضعیت زنان زندانی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه مازندران.
«بررسی علل و انگیزه های ارتکاب جرم نزد زنان»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.
«بررسی وضعیت اقتصادی خانواده در ارتباط با جرائم نوجوانان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
«بررسی مقایسه ای جرائم نسوان کل کشور در سال های 75 و 73 و مقایسه آن با زنان بهنجار»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور..

«بررسی جرائم و علل گرایش به کجروی های اجتماعی در بین زنان زندانی استان همدان»، استانداری همدان.

«مقایسه همدلی نوجوانان بزهکار ناسازگار و عادی دختر با مادران»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا.

«بررسی ویژگی های دانش آموزان دختر و پسر بزهکار شهرستان بروجرد»، شورای تحقیقات اداره آموزش و پرورش، استان لرستان.

«بررسی ویژگی های شخصیت ضد اجتماعی زنان بزهکار با نوع جرائم آنان و مشابه های جانبی»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«زنان مجرم و بزهکار در شهر تهران»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، قوه قضائیه.

«تأثیر روابط خانوادگی بر ارتکاب مجدد جرم»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«بررسی رابطه تفاوت اخلاقی و رفتار اخلاقی در دختران نوجوان عادی و دختران نوجوان بزهکار 17-14 ساله شهر تهران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی

«عوامل مؤثر بر کجروی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه های دانشگاه»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

«بررسی عوامل مؤثر بر نگرش های انحراف آمیز دختران دبیرستان های شهر شیراز»، معاونت پژوهشی، دانشگاه شیراز.

«بررسی عوامل مؤثر بر انحرافات زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب»، معاونت پژوهشی، دانشگاه کرمان.

«بررسی چگونگی و علل بزهکاری و انحرافات دختران و زنان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه فردوسی مشهد.

«مدل سیاست جنائی نظام اسلامی در برخورد با بزهکاری زنان»، مرکز امور مشارکت زنان.

«بررسی و ارزیابی آسیب های اجتماعی زنان در دهه 80-70»، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان.

«بررسی رابطه میزان حمایت اجتماعی و جرم با تکیه بر نگرش دینی و مقایسه میزان حمایت اجتماعی در زنان جرم ندامتگاه اصفهان» ، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

«بررسی نوع جرم و بزهکاری زنان مجرم ندامتگاه اصفهان با ویژگی های دموگرافیک زنان مجرم»، مرکز تحقیقات علوم و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

«بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم و بزهکار شهر تهران»، مرکز مطالعات وتحقیقات جرم شاسی.
اعتیاد و مواد مخدر

«بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده، فقر اقتصادی و اعتیاد با جرائم سرقت و فروش مواد مخدر»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تهران.

«نقش استرس در گرایش نوجوانان به سمت اعتیاد»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

«نقش خانواده در اعتیاد جوانان پسر»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تهران.

«بررسی علل اعتیاد در ایران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

«بررسی نحوه نگرش مطبوعات ایران به مواد مخدر و اعتیاد، تجزیه و تحلیل روزنامه های ایران، اطلاعات، کیهان و همشهری»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

«نگاهی به مسئله اعتیاد»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«طرح پیشگیری اولیه از اعتیاد»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی میزان تأثیر اعدام و روند مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه مردم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی میزان شناخت دانش آموزان از مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشی درخصوص چگونگی و شیوع مصرف هروئین در جامعه»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«طرح ملی مبارزه با اعتیاد»، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.

«پژوهشی درباره اعتیاد و شناسایی علل، پیشگیری و روش های درمانی آن»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«بررسی علل اختلالات رفتاری نوجوانان با تأکید بر دزدی و انحرافات جنسی و اعتیاد در کل کشور»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«اعتیاد»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«بررسی و تبیین جامعه شناسی اعتیاد»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«پژوهش در مورد اعتیاد و نظرخواهی مجموعه برنامه های تلویزیونی در هفته مبارزه با مواد مخدر»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«نظرخواهی درباره برنامه «اعتیاد، جامعه، خانواده»»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«تحلیل محتوای برنامه شبکه 5 «جامعه، خانواده، اعتیاد»»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«بررسی نقش خانواده در اعتیاد زنان»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«اعتیاد، علل و عوامل آن»، مراکز صدا و سیما در استان ها، مرکز آذربایجان شرقی.

«اثرات آموزش پیشگیری از اعتیاد در گروه های نظامی، کارگران و خانواده های معتادان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«ارائه یک مدل ملی مناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی- اقتصادی درخصوص آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس کشور»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«اعتیاد: شناخت، علل و درمان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«آموزش و بررسی میزان یادگیری جوانان در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی اعتیاد و بازپروری معتادان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی آماری تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی بر گرایش به اعتیاد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی روش های درمان اعتیاد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی روند اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در ایران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی علل و عوارض روانی، اجتماعی اعتیاد در ایران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر در ایجاد و عوارض روانی و اجتماعی حاصل از اعتیاد در بین زندانیان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی عوامل مؤثر در اعتیاد و شیوه های پیشگیری از گرایش به سوء مصرف مواد مخدر و مبارزه با آن»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی مشخصات دموگرافیک زندانیان معتاد؛ پروژه ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی میزان دسترسی سوء مصرف و اعتیاد به مواد در شرکت کنندگان المپیادهای ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی و پژوهش در رابطه با تعیین شیوه های مقابله با اعتیاد به مواد مخدر پیشگیری و درمان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی وضعیت افرادی که پس از ترک اعتیاد مجدداً به اعتیاد روی می آورند»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پروژه تحقیقاتی اعتیاد از دید علم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهش شناسی اعتیاد در جامعه دانش آموزی»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهش ملی درباره وضعیت اعتیاد در کشور از دیدگاه دانش آموزان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشی در اعتیاد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشی در مورد اعتیاد و نظرخواهی مجموعه برنامه های تلویزیون در هفته مبارزه با مواد مخدر از نظر مردم...»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهشی درباره مشکل مهم جهانی مواد مخدر در قرن 21، اعتیاد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«تحقیق و پژوهش پیرامون دلایل اعتیاد زندانیان در طول دوران محکومیت»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«تحقیقی گسترده پیرامون اعتیاد به مواد مخدر و عوارض ناشی از آن در بین نوجوانان و جوانان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«رویکرد مددکاری اجتماعی در زمینه اثرات اعتیاد بر نظام خانواده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«شناسایی و طبقه بندی مواد اعتیادآور»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«علل گرایش جوانان به مواد مخدر و راه های پیشگیری از اعتیاد جوانان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«گزارش پایانی طرح اثربخشی درمان اعتیاد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«گزارش نتایج پژوهش درخصوص وضعیت اعتیاد از دیدگاه معتادان بدام نیفتاده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«مسأله اعتیاد: مردم در زمینه اقدامات مسئولین در امر مبارزه با مواد مخدر و برآورد تعداد معتادین به مواد مخدر و دخانیات»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«مقایسه شیوع اعتیاد در زندانیان زن ندامتگاه مرکزی و گروه کنترل»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«نتایج تحقیق و بررسی عوامل روانی بازگشت مجدد به اعتیاد»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«مناسب ترین شیوه تبلیغات برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر»، مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی.

«بررسی اجمالی آسیب های اجتماعی با تکیه بر اعتیاد به مواد مخدر»، مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی.

«ارزیابی سریع وضعیت سوء مصرف مواد در ایران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«آموزش مهارت های ویژه در زمینه کاهش تقاضا»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«آیا فعالیت های مذهبی می توانند باعث کاهش اضطراب، افسردگی و سوء مصرف مواد در دانشجویان شوند؟»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی تأثیر آموزش های مبارزه با مواد مخدر بر آگاهی، تغییر نگرش و علایق نوسوادان گروه های پیگیر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی دموگرافیک معتادین تحت پوشش مراکز بازپروری معتادین کشور»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی رابطه جرائم مواد مخدر با سایر جرائم»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی نظرات معتادان و خانواده های آنان در زمینه نیازها، مسائل و مشکلاتشان»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی نگرش های معتادان نسبت به خود و دیگران و واقعیت های اجتماعی»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی و تحلیل وضعیت مبارزه با مواد مخدر: گذشته، حال، آینده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی وضعیت تحصیلی- رفاهی و رفتاری دانش آموزان وابسته به والدین فاقد صلاحیت (معتاد)»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی وضعیت کودکان وابسته به والدین معتاد و نقش سیاست های اجتماعی مربوط به آن»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«تعاون جزائی بین المللی در زمینه مبارزه با جرائم مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«راهکارهای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«رسانه های گروهی و فرایند پیشگیری»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«طراحی و ساخت شاخص های پیشگیری از سوءمصرف موادمخدر در آموزش و پرورش»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«طرح پژوهشی تهیه برنامه ملی مبارزه با مواد مخدر (مجموعه گزارش 11ج)»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«عوامل فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر گرایش جوانان به مواد مخدر»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«کاهش تقاضای مواد مخدر از طریق آموزش پیشگیری در خانواده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی کیفی کمی عملکرد خانواده معتادان جوان»، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا (س).

«گزارش پژوهشی درمان معتادین به مواد مخدر به روش طب سوزنی»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«پژوهش در زمینه اعتیاد جوانان، بررسی ساخت خانواده و ویژگی های روابط خانوادگی جوانان معتاد»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«ویژگی های اقتصادی و اجتماعی زنان معتاد ایران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی.

«بررسی برخی عوامل خطر و ویژگی های شخصیتی در کودکان و نوجوانان مصرف کننده مواد مخدر در کانون های اصلاح و تربیت»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور.

«علل ابتلا به اعتیاد»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور.

«نگرش زنان معتاد به امور زندگی، (همسرداری و رفت و آمد و ...)»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور.

«بررسی روند مبارزه با سوء استعمال و قاچاق مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی (68-1358) با تکیه بر موانع اجتماعی و فرهنگی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تهران.

«بررسی چگونگی قاچاق کوکائین به ایران»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.
بدحجابی

«پژوهشی در واقعه کشف حجاب»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«علل و عوامل رعایت و عدم رعایت حجاب اسلامی در بین دانش آموزان دختر تهران»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر بر پدیده بدحجابی در بین زنان جامعه اسلامی»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«هجوم فرهنگی غرب علیه حجاب»، مجتمع آموزشی جامعة الزهرا علیها السلام.

«نکاتی پیرامون سیاستگزاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد و بدحجابی»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«مرجع جوانان در انتخاب پوشش و آرایش غیرمتعارف»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
خودکشی

«خودکشی در بناب و علل آن»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

«بررسی علل و عوامل خودکشی در شهرستان لرستان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

«علل و عوامل مؤثر بر خودکشی در استان اصفهان و مطالعه راه های پیشگیری از آن»، معاونت پژوهشی، دانشگاه اصفهان.

«رابطه بین تفکرات غیر منطقی و افکار خودکشی دانش آموزان پایه دوم و سوم پسر دوره متوسطه نظام جدید شهر کرمانشاه»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت معلم.

«بررسی عوامل روانی، اجتماعی، خودکشی در نوجوانان (پسر و دختر) شهر تهران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه شاهد.

«بررسی مقایسه ای مهارت های مقابله ای اقدام کنندگان به خودکشی و افراد بهنجار در مواجهه با شرایط استرس زا»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

«بررسی علل خودکشی در تهران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

«بررسی علل خودکشی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه مازندران.

«علل و انگیزه های خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن»، دفتر تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه.

«گزارش تفصیلی خودکشی زنان»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی علل و انگیزه خودکشی در شهرهای عمده خراسان 1373-1370»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی علل و عوامل مؤثر بر افزایش نرخ خودکشی در استان گیلان»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی علل و عوامل مؤثر بر اقدام به خودکشی زنان در منطقه گنبدکاووس»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«تحلیل وضعیت خودکشی استان کرمانشاه در 6 ماهه اول سال 1378»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«آمار خودکشی سال 1372 استان کرمانشاه»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی مقایسه ای خودکشی در سال های 1375-1371 در استان مرکزی»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«آسیب شناسی توصیفی خودکشی»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«علل خودکشی در شهرستان کردکوی، 1375-1374»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی عوامل مؤثر در اقدام به خودکشی در استان قم سال 1375»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی وضعیت خودکشی در نقاط شهری و روستایی استان کردستان»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی علل و عوامل خودکشی در استان کردستان»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«علل نرخ خودکشی در استان ایلام و راه های کاهش آن»، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

«بررسی تطبیقی میزان خودکشی در ایران و سایر کشورهای جهان»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«بررسی تطبیقی میزان خودکشی»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

«بررسی تطبیقی میزان خودکشی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«بررسی علل خودکشی زنان در ترکمن صحرا»، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«اقدام به خودکشی و نابسامانی خانوادگی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
دروغ و غیبت

«غیبت و آثار سوء آن در قرآن و حدیث»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«جایگاه دروغ و الگوهای رفتاری آن در اجتماع»، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران.

«دروغ در نظام اخلاقی اسلام»، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
روسپیگری و انحرافات جنسی

«بررسی و تحقیق زنان خودفروش شهر تبریز»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز.

«بررسی پدیده روسپیگری در فارس (نظرسنجی)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

«تحقیقاتی پیرامون مسائل روسپیگری در اهواز، خرمشهر و آبادان (نظرسنجی)»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

«نگرش شهروندان تهرانی درخصوص زنان خیابانی»، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، 1380.

«بررسی عوامل مؤثر در گرایش به روسپیگری»، سازمان بهزیستی کشور.

«نگاهی به اعماق فحشاء و روسپیگری»، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور.

«فاصله فروماندگی تا فرومایگی، نگرش جامعه شناختی به وضعیت زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی»، شورای پژوهش، دانشگاه تهران.

«مروری بر پدیده روسپیگری»، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.

«بررسی موردی علل گرایش به فحشا»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«بررسی علل کجروی زنان ویژه و مشکلات موجود آنها و راه حل ها»، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران.

«علل روانی انحرافات جنسی زنان شوهردار»، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز.

«بررسی علل و انگیزه های روابط نامشروع در تهران بزرگ»، دفتر تحقیقات پژوهش های قوه قضائیه.

«زنای غیرمسلمان با مسلمان»، مرکز تحقیقات فقهی قوّه قضاییه.

«شرط احصان در لواط»، مرکز تحقیقات فقهی قوّه قضاییه.

«توبه بعد از اقرار در جرم زنا»، مرکز تحقیقات فقهی قوّه قضاییه.

«اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«مزاحمت برای بانوان»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی قوه قضائیه.

«نقش بزه دیده در تکوین جرائم جنسی شهرستان بندرعباس»، مؤسسات تحقیقات علوم جزائی و جرم‎شناسی، دانشگاه تهران.

«مجازات تبعید در قوادی»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«تأثیر اعمال قانون و مجازات بر متهمین و مجرمین منکراتی تهران (از سال 1376 تا آذر 1377)»، مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا.

«تحقیقی پیرامون وضعیت دستگیر شدگان منکراتی در تهران»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی آماری جرائم منکراتی در استان چهارمحال و بختیاری در سال های 1372-1370»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«جرائم منکراتی»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی جامعه شناختی خرده فرهنگ های جوانان دستگیرشده منکراتی بعد از انقلاب اسلامی»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

«خرده فرهنگ و جرم (بررسی خرده فرهنگ های دستگیرشدگان منکراتی)»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«علل افزایش فساد اخلاقی در جامعه»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

«بررسی علل گرایش به مفاسد اجتماعی در شهر تهران»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«مبارزه با مفاسد اجتماعی در آیینه مطبوعات (خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر 1373)»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«آشنایی مختصری درباره کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد از ابتدا تاکنون»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«تعریف و ماهیت محاربه و افساد فی الارض»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«نکاتی پیرامون سیاستگزاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد و بد حجابی»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«مصوبات کمیسیون مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«فساد در قرآن و حدیث»، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
سرقت

«بررسی علل پدیده جرم سرقت در منطقه شرق مازندران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

«بررسی مقایسه ای جرم سرقت در قانون مجازات اسلامی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

«بررسی تأثیر ارزش های اجتماعی بر سرقت در میان مردان سارق محکوم در استان فارس»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تهران.

«شناسایی عوامل بنیادی در بزه سرقت»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

«نقش مطالبه قطع ید در اجرای حد سرقت»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«تعریف سرقت»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«سرقت جد پدری از مال نوه»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«تحقیق و بررسی درباره مسائل اجتماعی استان همدان در وضعیت سرقت»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی انگیزه های بروز سرقت در استان چهارمحال و بختیاری»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«توصیف جرائم اجتماعی سرقت و نزاع»، معاونت امور اجتماعی، وزارت کشور.

«بررسی الگوهای سرقت در ایران»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«بررسی جرم دزدی از دیدگاه فقه و حقوق و مجازات اسلامی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه کاشان.

«شناسایی عواملی که در بزه دزدی نقش دارند»،معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.

«بررسی عوامل اساسی ارتکاب سرقت در کانون اصلاح و تربیت تهران»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«بررسی عوامل بنیادی در سرقت»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«سرقت اطفال و نوجوانان در تهران بزرگ»، مؤسسه تحقیقاتی علوم جزائی و جرم شناسی، دانشگاه تهران.

«تحولات قانون جرم سرقت در حقوق ایران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«بررسی سرقت در شهر همدان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«علل شیوع جرم سرقت در اطفال و نوجوانان بزهکار با ارائه گزارش از شهرستان مشهد»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«بررسی تطبیقی میزان سرقت در استان مازندران طی سال های 1372-1370»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«ربایش غیر واجد عنوان سرقت»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«سرقت از دیدگاه اسلام و جرم شناسی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی زنان سارقه ندامتگاه قصر»، دانشگاه علامه طباطبایی.

«بررسی زنان زندانی محکوم به سرقت و تهاجم»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان»، معاونت پژوهشی، دانشگاه شهید بهشتی.
سقط جنین

«سقط جنین»، دفتر تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه.

«جرم سقط جنین»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«سقط جنین در اسلام»، مجتمع علمی- آموزشی علوم اسلامی خواهران جامعه الزهراء علیها السلام.

«بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه»، دانشگاه امام صادق (ع).

«سقط جنین در حقوق جزائی ایران، فرانسه، سوئیس، فقه شیعه»، دانشگاه ملی ایران.
قاچاق کالا

«بررسی عوامل مؤثر برگرایش زنان به کار واسطه گری و قاچاق کالا و پیامدهای اجتماعی فرهنگی آن»، وزارت کشور، استانداری هرمزگان، کمیسیون امور بانوان، کمیته تحقیق و پژوهش.

«نقش زنان در قاچاق کالا در استان هرمزگان»، مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا.
قتل

«همسرکشی و انگیزه های آن (در 15 استان کشور)»، مؤسسه تحقیقاتی علوم جزائی و جرم شناسی، دانشگاه تهران.

«ماهیت حقوقی تهدید به قتل و اخاذی»، معاونت پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی.

«شبهه در قتل»، معاونت پژوهشی، دانشگاه مازندران.

«وحدت قاتل و تعدد مقتول (بررسی فقهی قتل دو زن توسط یک مرد)»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن (بررسی فقهی- حقوقی ماده 226 ق.م.ا)»، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

«قتل های مشهد (تهران- مشهد)»، مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی.

«زنانی که مرتکب قتل شدند»، مرکز مطالعات و تحقیقات جرم شناسی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

«ارکان و عناصر قتل عمد»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«مصادیق قتل عمد در حقوق جزای ایران و فرانسه»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«بررسی شرکت در قتل در حقوق ایران»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.

«بررسی عنصر روانی جرم قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و آمریکا»، معاونت پژوهشی، دانشگاه تربیت مدرس.
کودک آزاری
«بررسی ویژگی های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و شیوه های مقابله با استرس والدین کودک آزار»، معاونت پژوهشی، دانشگاه الزهرا.
«کودک آزاری، شیوع و انواع، ویژگی های روانشناختی کودکان آزار دیده، کیفیت زندگی و سلامت عمومی والدین آنها»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علامه طباطبایی.
«اذیت و آزار بدنی فرزندان در خانواده تهرانی»، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
«نظرسنجی درباره کودک آزاری و راه های مقابله با آن»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
«سنجش نگرش والدین نسبت به تنبیه بدنی کودکان و کودک آزاری»، مرکز مطالعات و تحقیقات سنجش برنامه ای، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
«طراحی نظام جمع آوری اطلاعات در موارد کودک آزاری در کشور»، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
«تنبیه کودک و روایات»، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
«مقایسه خصوصیات روانی دختران عادی با دختران نوجوانی که مورد سوء رفتار و غفلت والدین قرار گرفته اند»، معاونت پژوهشی، دانشگاه الزهرا.
منبع :مجله کتاب زنان، شماره 22 ، ؛

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010